מקסימום תמ"א - תיאום וקידום תמ"א 38

גידי הוד פיקוח בניה וניהול פרויקטים תמ"א 38 מלווה את הדיירים בשלושת חלקיו העיקריים של פרויקט תמ"א 38

3

שלב שלישי

רישוי וביצוע

2

שלב שני

בחירת יזם

1

תכנון ראשוני

שלב ראשון

 

שלב התכנון הראשוני ובדיקת הכדאיות הכלכלית לפרויקט תמ"א 38

מטרתו של שלב התכנון הראשוני ובדיקת היתכנות פרויקט תמ"א 38 הינה להציג לנציגות הבניין ולדייריו

את האפשרויות השונות לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבניין, את משמעויותיהן הכלכליות והתכנוניות

גידי הוד מקסימום תמא 38 ליווי דיירים

בדיקת זכויות הבניה לפרויקט תמ"א 38

צוות המשרד יבצע בדיקה מקצועית של זכויות הבניה הספציפיות לבניין או לפרויקט מול הרשות המקומית, העיריה או גורמי התכנון הרלוונטיים האחרים. גידי הוד ניהול ופיקוח פרויקטים תמ"א 38 יבצע השוואה לזכויות הבניה שהוענקו בפרויקטים דומים באיזור במטרה להבטיח שבעלי הדירות יקבלו את מירב הזכויות האפשריות בפרויקט.

 

תכנון אדריכלי ראשוני לפרויקט תמ"א 38

גידי הוד ניהול ופיקוח פרויקטים תמ"א 38 יבצע תכנון אדריכלי ראשוני לפרויקט תמ"א 38 ע"י אדריכל מוסמך בהתאם לזכויות הבניה בפרויקט ההתחדשות העירונית הספציפי תוך שאיפה למקסום זכויות הבניה והקפדה על פונקציונאליות התכנון, כל זאת במטרה להציג לנציגות הדיירים את הפוטנציאל הריאלי של פרויקט התמ"א ואת החלופות למימושו.

 

דוח בחינת כדאיות כלכלית לפרויקט תמ"א 38 (דו"ח אפס תמציתי)

צוות המשרד, באמצעות שמאי מוסמך, יערוך דוח 0 תמציתי לפרויקט תמ"א 38. דוח אפס יביא את מכלול השיקולים, אילוצי התכנון, חוקי התכנון והבניה, ואת ההוצאות וההכנסות החזויות לכדי דוח כלכלי המאשש (או מאיין) את ההתכנות הכלכלית של פרויקט תמ"א 38. כך תהיה לכם, בעלי הדירות, תמונה ברורה ואובייקטיבית של המשמעויות הכלכליות והכדאיות של פרויקט ההתחדשות העירונית.

הגדרת תנאי הסף ליזמים בפרויקט תמ"א 38

צוות המשרד יסייע לבעלי הדירות בקביעת תנאי הסף ליזמים שיבקשו להציע הצעות בפרויקט התחדשות עירונית לרבות בהתחשב ברמה המקצועית של היזם, רמת התכנון ההנדסי שלו, איתנותו הפיננסית, ניסיונו בפרויקטי תמ"א 38 דומים, מפרטים טכניים, חומרי גמר ובמידת הצורך ביצוע סיור מקצועי באתרי העבודה של היזם.

ניתוח ובחינת הצעות היזמים בפרויקט תמ"א 38

הצוות המקצועי של גידי הוד ניהול ופיקוח פרויקטים תמ"א 38 יוודא כי ההצעות שיגישו היזמים לפרויקט תמ"א 38 הינן ברות ביצוע מבחינה הנדסית, תקפות מבחינת רישוי ותכנון ועומדות בתקני הבניה. אנו מכירים את כל ה"שטיקים והטריקים", יודעים באילו חומרים כדאי להשתמש ובאילו לא, יודעים לאתר נקודות כשל בתכנון שיביאו בעתיד להוצאות אחזקה גבוהות ומעל לכל - יודעים לדאוג שההצעות שתקבלו לפרויקט תמ"א 38 תהיינה הטובות ביותר האפשרויות.

ניהול מו"מ מול היזם בפרויקט תמ"א 38

אנו נסייע לכם לנהל מו"מ מול היזם במטרה להשיג את התנאים הטובים ביותר כל זאת בתהליך מקצועי, ענייני וקצר ככל האפשר. לאחר שיסגרו התנאים הכלכליים בפרויקט תמ"א 38, נלווה את עבודת עורך הדין מטעם בעלי הדירות, על מנת לוודא שההסכם יכלול את ההתייחסות הנדרשת בהיבטים התכנוניים - הנדסיים של פרויקט התמ"א 38 וכן את הבטחונות והערבויות הנדרשות לשמירה על האינטרס של הדיירים.

גידי הוד בחירת יזם לפרויקט 38 מטעם הדיירים

שלב התכנון המפורט, רישוי פרויקט תמ"א 38 והביצוע בפועל

בשעה טובה ומוצלחת נבחר יזם לפרויקט תמ"א 38 שלכם, נחתם הסכם ועכשיו מתחילים לעבוד תכלס.

בשלב התכנון המפורט יפקח המשרד על התכנון המפורט, ילווה את תהליך הרישוי ויפקח בפועל על הביצוע באתר העבודות.

 

שלב בחירת יזם לפרויקט תמ"א 38

עתה, משהסתיימה בחינת הכדאיות הכלכלית של פרויקט תמ"א 38 ובוצע התכנון הראשוני, ילווה גידי הוד ניהול ופיקוח פרויקטים תמ"א 38 את בעלי הדירות בתהליך בחירת יזם מבצע. בעת בחירת יזם לפרויקט התחדשות עירונית יש להתחשב במכלול פרמטרים מקצועיים, כלכליים ואחרים, בכדי להבטיח שהיזם הנבחר, יהיה המתאים ביותר לבצע את פרויקט תמ"א 38 שלכם.

ויודגש, גידי הוד פיקוח בניה וניהול פרויקטים תמ"א 38 אינה חברה יזמית ואינה קבלן מבצע - אנו נקבל ונשקול הצעות מכל יזם או חברה קבלנית שתעמוד בתנאי הסף שיוגדרו יחד עם נציגות הבניין.

 
תכנון מפורט תמא 38 גידי הוד

בקרה על התכנון המפורט בפרויקט תמ"א 38

גידי הוד ניהול ופיקוח פרויקטים תמ"א 38בצע פיקוח ובקרה על התכנון המפורט על מנת להבטיח כי הוא עומד בדרישות הרישוי ומתאים לתוכניות ולמפרטים שנקבעו בשלב ההסכם.

קידום תהליכי הרישוי בפרויקט תמ"א 38

תהליכי הרישוי עלולים להיות תהליכים מייגעים, ארוכים ואיטיים מאד. צוות המשרד יפעל באופן שוטף מול היזם, גורמי התכנון והרישוי ומול בעלי הדירות במטרה להניע ולקדם את רישוי פרויקט תמ"א 38.

פיקוח בניה בשטח פרויקט תמ"א 38

מפקח בניה של גידי הוד ניהול ופיקוח פרויקטים תמ"א 38 יבצע פיקוח בניה שבועי באתר במטרה לוודא שהביצוע תואם את התכנון, וכי מושגת רמת ביצוע מעולה. מפקח בניה יבטיח שמירה על סטנדרטים גבוהים בכל הקשור לבטיחות האתר, שמירה על ניקיון הבניין לאורך הפרויקט, הגנה על מערכות הבניין והתשתיות הקיימות והבטחת תאורה תקנית. מנהל הפרויקט יערוך פגישות עדכון חודשיות עם הקבלן המבצע, היזם ונציגות הדיירים במטרה לסנכרן את כל הגורמים על התקדמות הפרויקט ולוודא כי פרויקט תמא 38 מתקדם על פי לוחות הזמנים לקראת סיומו המוצלח ומסירת הדירות במועדן.